THÔNG BÁO VỀ NGÀY LỄ HỘI RẰM HẰNG THÁNG

Kính thông báo đến tất cả Phật tử!