Van hoa

Người về

Chấp nhận bệnh dịch như nó đang là.

Không cần thiết phải là người từ đất hứa trở về mới nói về đất hứa. Cũng vậy, quý vị và tôi không phải từ Trung Quốc, Hàn Quốc hay Ý về mới cảm nhận được cái thống khổ của những người nhiễm và chết vì dịch covid-19 vào lúc này.