Tịnh xá Ngọc Phương

Tịnh xá Ngọc Phương được chính thức thành lập vào tháng 11 năm 2017 trên cơ sở Phương Thảo Am. Vừa là cơ sở tinh thần, vừa là cơ sở vật chất. Tinh thần là một nếp sống thiền bình dị mà Trưởng lão Giác Dũng đã chỉ dạy. Vật chất là một khu đất với vườn cây xanh mát. 

NP

 

Con đường thanh tịnh

Tượng Đức Phật Ngồi Thiền

 

►►► Chương trình tu học

                 Phật học ứng dụng

                 Các khóa thiền căn bản

►►► Sinh hoạt cộng đồng

►►► Lễ hội cúng dường

►►► Lễ Quy y Tam Bảo

►►► Khóa tu gieo duyên

►►► Học bổng vượt khó

►►► Kiến tạo môi trường tu học