Kinh

Như vầy tôi nghe:

Có bậc thầy thấy đạo đã nói: Có thì có tự mảy may, không thì cả thế gian này đều không. Nay chúng ta cần học lại điều này. Đọc lời kinh sau, chúng ta sẽ hiểu hơn lẽ có không đó. Chúc bạn một ngày vui.

~~~~~~~

Kinh Kaccayanagotta (S.ii,16)

1) Như vầy tôi nghe.

Một thời Thế tôn ở Savatthi (Xá-vệ) tại Jetavana (Thắng Lâm) trong vườn ông Anàthapin-dika (Cấp Cô Độc )

Bản dịch của Thiền sư Nhất Hạnh

KINH NGƯỜI BIẾT SỐNG MỘT MÌNH

Sau đây là những điều tôi được nghe lúc đức Thế Tôn còn lưu trú ở tịnh xá Kỳ Viên trong vườn Kỳ Đà tại thành Xá Vệ; Ngài gọi các vị khất sĩ và bảo:

Kinh Trung Bộ

(Majjhima Nikaya)

1) Như vầy tôi nghe.

Một thời Thế Tôn trú ở Bàrànasi, tại Isipatana, chỗ Vườn Nai.

2) Tại đấy, Thế Tôn bảo chúng năm Tỷ-kheo:

– Có hai cực đoan này, này các Tỷ-kheo, một người xuất gia không nên thực hành theo. Thế nào là hai?