Thích Minh Châu

Nếu không kể đến sách dịch, sách Hành thiền là cuốn sách đầu tiên mà người muốn học thiền nên đọc. Hành thiền được in năm 2002 và cho đến nay tập sách mỏng này vẫn là một tài liệu quý về phương pháp thực hành thiền căn bản. Hành thiền trình bày phương pháp thiền do đức Phật Thích ca chỉ dạy như được lưu lại trong kinh tạng Pāli. 
Tác giả là một nhà sư giàu kinh nghiệm tu tập và là một dịch giả, một nhà nghiên cứu uyên thâm pháp Phật. Đó là Trưởng lão Hòa thượng Thích Minh Châu, đã viên tịch ngày 1/9/2012.