Nikaya

Bản dịch của Thiền sư Nhất Hạnh

KINH NGƯỜI BIẾT SỐNG MỘT MÌNH

Sau đây là những điều tôi được nghe lúc đức Thế Tôn còn lưu trú ở tịnh xá Kỳ Viên trong vườn Kỳ Đà tại thành Xá Vệ; Ngài gọi các vị khất sĩ và bảo: