CHƯƠNG TRÌNH LỄ THÀNH ĐẠO PHẬT LỊCH 2563

CHƯƠNG TRÌNH LỄ THÀNH ĐẠO PHẬT LỊCH 2563

TỊNH XÁ NGỌC PHƯƠNG

Ngày 6/12 Âm lịch (Thứ Sáu, 11/01/2019)

Thành tâm: Đức Phật và Lòng thành của người học đạo

- 3h45: Thức chúng

- 4h00-4h30: Tụng kinh

- 4h30 đến 5h30: Ngồi thiền

- 6h00: Điểm tâm

- 8h00: Ngồi Thiền

- 9h00: Chia sẻ và Học Pháp: Sư Giác Kiến hướng dẫn

- 11h00 đến 12h00: Thọ trai

- 12h30 đến 13h30: Nghỉ trưa

- 13h30 đến 15h00: Ngồi thiền

- 15h00 đến 16h30: Thiền đàm

- 17h00: Nùng hậu

- 19h00 đến 19h30: Tụng kinh

- 19h45 đến 21h00: Ngồi thiền

Ngày 7/12 Âm lịch (Thứ Bảy, 12/01/2019)

Thành đạo: Đức Phật và các thiền sư

- 3h45: Thức chúng

- 4h00-4h30: Tụng kinh

- 4h30 đến 5h30: Ngồi thiền

- 6h00: Điểm tâm

- 8h00: Ngồi Thiền

- 9h00: Chia sẻ và Học Pháp: Thượng tọa Minh Thành hướng dẫn

- 11h00 đến 12h00: Thọ trai

- 12h30 đến 13h30: Nghỉ trưa

- 13h30 đến 15h00: Ngồi thiền

- 15h00 đến 16h30: Thiền đàm

- 17h00: Nùng hậu

- 19h00 đến 19h30: Tụng kinh

- 19h45 đến 21h00: Ngồi thiền

Ngày 8/12 Âm lịch (Chủ Nhật, 13/01/2019)

Thành Phật: Bao giờ và ở đâu?

- 3h45: Thức chúng

- 4h00-4h30: Tụng kinh

- 4h30 đến 5h30: Ngồi thiền

- 6h00: Điểm tâm

- 8h00: Ngồi Thiền

- 9h00: Chia sẻ và Học Pháp: Sư Giác Kiến và các thiền sinh

- 11h00 đến 12h00: Thọ trai

- 12h30 đến 13h30: Nghỉ trưa

- 13h30 đến 15h00: Ngồi thiền

- 15h00 đến 16h30: Thiền đàm

- 17h00: Hồi hướng