An lành và Hạnh phúc

Năm mới, kính chúc quý thân hữu và thiền sinh an lành và hạnh phúc!