26.9.16

Thế nào là một người chân chánh?


Nỗ lực, giữ chánh niệm,
Tịnh hạnh, hành thận trọng
Tự điều, sống theo pháp,
Ai sống không phóng dật,
Tiếng lành ngày tăng trưởng.
                                              (bản dịch Hòa Thượng Thích Minh Châu)
  • Nguyên văn Pali
Kumbhaghosakasetthi Vatthu
Utthanavato satimato
sucikammassa nisammakarino
sannatassa dhammajivino
appamattassa yaso bhivaddhati.
  • Bản dịch tiếng Anh: 
 Ever grows the glory of him who is energetic, mindful and pure in conduct, discerning and self-controlled, righteous and heedful.23.9.16

Thiền Trong Mọi Phút

Teno là một thiền sư vừa hạ sơn, sau 10 năm khổ luyện công phu, sư đến yết kiến thiền sư Nanin, một đại thiền sư nổi danh thời ấy.
Vừa gặp mặt Nanin đã hỏi:
- Lúc nãy nhà thầy bỏ chiếc dù bên phải hay bên trái đôi guốc trước khi vào thiền thất của ta?
Teno bối rối thú nhận rằng đã không nhớ rõ và đành ở lại xin thụ giáo với sư Nanin. Một lần khác Nanin lại hỏi:

20.9.16

Tinh tấn

Đức Phật dạy rằng ai sống lâu cả trăm năm mà lười nhác, không siêng năng học tập và rèn luyện thì không bằng sống một ngày mà siêng năng tinh tấn học tập và rèn luyện bằng tất cả khả năng của mình. Lời dạy này được ghi lại trong câu kinh Pháp cú số 112 như sau: