13.11.17

Sen xưa nay vẫn tươi màu

Hôm nọ có chút hương thiền thoảng qua.
Đến rồi đi.
Đi rồi đến với thời gian.

20.10.17

Cảm ơn Người Hộ Khóa Vòng Ngoài

Thay lời những người được ngồi bên trong Phương Thảo Am 10 ngày qua cảm ơn các vị hộ khóa.
Hồi hướng công đức này cầu mong cho mọi người đều được bình yên, đều được hạnh phúc.
https://banmaihong.wordpress.com/2017/10/20/nguoi-ho-khoa-vong-ngoai-nguyen-hoa/
Và cảm ơn hai cô Nguyên Hoa và Chúc Quả chia sẻ niềm vui này đến với nhiều người.
"– Này các Tỷ-kheo, đây là con đường độc nhất đưa đến thanh tịnh cho chúng sanh, vượt khỏi sầu não, diệt trừ khổ ưu, thành tựu chánh trí, chứng ngộ Niết-bàn. Đó là Bốn Niệm xứ.

29.9.17

Làm gì?

Thầy trò huynh đệ chúng tôi thường nhắc nhau, dù cho trú xứ gần xa, mười hai tháng tám chúng ta tựu về, về đây dưới cội bồ đề, thăm thầy viếng bạn trọn bề nghĩa ân.

Về làm gì? Tưởng đã rõ, nhưng không rõ.